ماموگرافى چكاپ

آياميدانستيد؛از هر٨خانم درآمريكا، ١ خانم به سرطان سينه مبتلا ميشود تنهاراه مبارزه با اين سرطان شايع”تشخيص زودهنگام”هست زيرا؛اين سرطان با درمان [...]